# جمله_های_فاز_سنگین

جـَ ـــבیـــבأ اِسـ ـــم خــیـــآنــَـت شـــבه یـﮧ اِشــتبــاه

جـَ ـــבیـــבأ اِسـ ـــم خــیـــآنــَـت شـــבه یـﮧ اِشــتبــاه
کـﮧ بایَـב ببخشےو فرآموش کنے وگرنه محـــکوم میشے بـﮧ: ....................................... <<<کیــــنه اى بوבن…>>> ادامه مطلب
/ 6 نظر / 18 بازدید

وآآآآآآآی بـِـه روزی کـِـه [خــآکـِـمــآن کــــُنـَنـد !]

      ........................................................................................ هـَــHــنــوز رو خـ.ـ.ـآکــیــم یــآدِمــ☠ــآن نـِـمــیــکـُـنـَنـد ! وآآآآآآآی بـِـه روزی کـِـه [خــآکـِـمــآن کــــُنـَنـد !] ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید

وَقــــــْــتے گــَـنــــْـد زَבےْ بہ زنــْـــدِگــــِے طــــَــرفْ ،

وَقــــــْــتے گــَـنــــْـد زَבےْ بہ زنــْـــدِگــــِے طــــَــرفْ ، حَـבاقـــْـــل وَقـــْــتِ رَفــــْــتَـטּ،בَهــــنِتو بــــِــــبنْد ، نَگــــُــو قِسمَــــــتْ نَشــُــــــــــــــد !!!
/ 1 نظر / 12 بازدید