# جمله_های_تیکه_دار

جـَ ـــבیـــבأ اِسـ ـــم خــیـــآنــَـت شـــבه یـﮧ اِشــتبــاه

جـَ ـــבیـــבأ اِسـ ـــم خــیـــآنــَـت شـــבه یـﮧ اِشــتبــاه
کـﮧ بایَـב ببخشےو فرآموش کنے وگرنه محـــکوم میشے بـﮧ: ....................................... <<<کیــــنه اى بوבن…>>> ادامه مطلب
/ 6 نظر / 13 بازدید

★ مَــغـرور نـیستَـمـ وَلـیـ... ★

✘✘✘✘✘✘✘✘✘ ✘✘✘✘✘✘✘✘✘ ✘✘✘✘✘✘✘✘✘ ★ مَــغـرور نـیستَـمـ وَلـیـ... ★★ تَـرجیحـ مـیدَمـ بـآ شـیر هآیـیـ کِهـ جِـلومـ نَــعرهـ مـیکِشَـنـ بِـجَـنگَـمـ★★ نـَهـ سَـگـ هـآییـ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید

بــــآخـــتــم تـــآ دلـــــــخــــوشـــت کـــنـــم !!!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ بــــآخـــتــم تـــآ دلـــــــخــــوشـــت کـــنـــم !!! بـــدآن کـــه بـــرگ بـــــرنــــده اَت ســـآدگـــیـــم نــــبـــود ! دِلَــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــود لَعنَتـــــــــــــــــــــــی !!!
/ 1 نظر / 14 بازدید

وآآآآآآآی بـِـه روزی کـِـه [خــآکـِـمــآن کــــُنـَنـد !]

      ........................................................................................ هـَــHــنــوز رو خـ.ـ.ـآکــیــم یــآدِمــ☠ــآن نـِـمــیــکـُـنـَنـد ! وآآآآآآآی بـِـه روزی کـِـه [خــآکـِـمــآن کــــُنـَنـد !] ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید

نـِـگـَـرآنـِــ اَشــکـــهــآیـَـمــ نـَـبــآشـــ !!!

      نـِـگـَـرآنـِــ [ اَشــکـــهــآیـَـمــ ] نـَـبــآشـــ !!!      اَز لـَـبـخَـنـدَمــ بـِـتـَرســـ کـِـهــ     مَـعــنــآیـَـشـــ اَشـAـــکـــهــآیــِـ فـَردآیــِ {تــوســتــــ} …  
/ 3 نظر / 14 بازدید

دُنــNــیــآیِ مــآ آدَم مَـ♥ـعــمــولــیــآ ...

دُنــNــیــآیِ مــآ آدَم مَـ♥ـعــمــولــیــآ ... دُنــNــیـــآیِ اِتـِـفـآقــآیِ اِتـِـفــآقــیــِه !! کــَم پــیــش مــیــآد بــِدونـیـم چــی پــیــش مــیــآد !! نــَـه آویــزونِ کــَســی ایــم ، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 13 بازدید