پسر : الو گلابی؟

پسر : الو گلابی؟
دختر : سلام کثافت

بعد هردو از ته دل میخندن :))
 
پسر : خوبی کج و کوله ی من
دختر : به توچه عشقم خوبم تو خوبی
پسر : خــــــــر نفهم حالتو میپرسم میگی به تو چه؟ شیطونه میگه
بزم شل و پلش کنم ها
دختر : گفتم که خوبم الاغ تو خوبی :))
پسر: فدای خنده هات شم که مثل شتر میخندی نفسم
دختر : مـــــــــرگ شتر خودتی روانی
پسر : دلم واست تنگ شده بود آشغال دوست داشتنی
دختر : منم
پسر : خوب دیگه بسه خیلی باهات حرف زدم پر رو شدی
دختر : کوفتت شه باهات حرف زدم
پسر: مواظب خانمی الاغ من باش
دختر : چشم اقای بی ادب
پسر : دوست دارم دیوونه
دختر منم دوست دارم آقاهه

و بعد خداحافظی با خنده حتی تا چند لحظه بعد از این که تماسشون تموم میشه خنده رو لب هردوشونه .
این یعنی یه قسمت از دوست داشتن که میشه حسش کرد ....
/ 3 نظر / 14 بازدید
سما

[قلب]آپمممم آجييي

موسی عمیدی

سلام. والله هر دختری که به گوشیم زنگ زد یا اشتباهی شده بود یا این که شارژ میخواست. خدایا شانس مارا نگاه

سارا

عشق مووووووووووووج میزدا