یاבش بـᓘـیر ....

یاבش بـᓘـیر

وᓆـتے مریض میشـבیҐ و پزشڪ ازموלּ میپرسیـב

  بیماریت چیـہ ؟  

منتظر ماבرموלּ میشـבیҐ وهمیشـہ جواب בاـבלּ روبـہ اوלּ میسپرבیҐ
 
چرا ڪـہ میـבونستیҐ ماـבر هموלּ احساسے رو בارہ ڪـہ ما בاریҐ
 
حتے از ᓘـوבموלּ بیشتر בرבموלּ رو احسا๛ میڪرב !!!

/ 1 نظر / 15 بازدید