بـه بــــعـضـیا بـــــایـد گـــفت :

بـه بــــعـضـیا بـــــایـد گـــفت :

شــــــمـاره حـــــساب بـده اِرث بــابــاتو واسـت بــــــریـزم

وآآآلآآآآــ×

یـ طــوری رفــتـار مـیـکـنـن انــگــار مــردم بـدهــکارشـونـنـ×

/ 0 نظر / 56 بازدید