حـاضِــــــــــــــــــــ ــــر √.
دلـتَـنـگـی............. حـاضِــــــــــــــــــــ ــــر √
غَـم.................. حـاضِــــــــــــــــــــ ــــر √
دَرد.................... حـاضِــــــــــــــــــــ ـــــر √
دوری.................. حـاضِــــــــــــــــــــ ــــــر √
عـشـق............ . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ √
 
بُـلَـنـدتَـر مـیـخـوانَـم عـشـق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بـاز هَـم نَـیـامَـده ..
غِـیـبَـتـهـایش از حَـد مُـجـاز چَنــدیست کـه گُـذَشـتـه ..
اخـراجش مـیـکُـنم ..
بـا ایـنـکـه نـمـیـشَـوَد امـا زِنـدگـی را ادامـه مـیـدَهَـم
مَـشـق هَـر شَـبـتـان هَـمـیـن بـاشَــــــــد
/ 1 نظر / 17 بازدید