عشق

عشق

دفتر عشـــق که بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیکنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاکیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون که عاشقـــت بود
بشنواین التماسرو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــ

 

/ 8 نظر / 14 بازدید
مریم

گفتمش دل میخری؟ پرسید چند؟ گفتمش دل مال تو تنها بخند خنده کردو دل ز دستانم ربود تابه خود باز امدم او رفته بود دل ز دستانش به خاک افتاده بود جای پایش روی دل جامانده بود!!![قلب]

مریم

خواهش میکنم قابل شمارو نداره خانوم[ماچ]

مریم

شما اسمت مریمه دیگه قربون اسم دوتامون ابجی مگه نه من که اسممو خیلی دوست دارم شما چی شما کلاس چندمی من سومم دوست فاطمم میشناسین که

مریم

توجه کردی هر وقت بقیه میخوان یک کاری براشون انجام بدی چقد باهات خوب میشن[سوال]

مریم

نه بابا فاطمم سوم راهنمایی شمام سومی واقا؟؟؟

مریم

ودونستم جیگرو[ماچ]

مریم

راسی گفتی خبرت کنم جفت پا بریم تو حلق بی وفاها بدو بریم حالا وقتشه من اومدم ادبشون کنم نشدن یک هفتس گفتم به خودشون بیان نیومدن بدو بریم به حسابشون برسیم بدو که حالا دیر میشه[نیشخند]

سارا

احساس میکنم اینجام گذاشتم قبلا[خنده]