★ مَــغـرور نـیستَـمـ وَلـیـ... ★

✘✘✘✘✘✘✘✘✘ ✘✘✘✘✘✘✘✘✘ ✘✘✘✘✘✘✘✘✘
مَــغـرور نـیستَـمـ وَلـیـ...

تَـرجیحـ مـیدَمـ بـآ شـیر هآیـیـ کِهـ جِـلومـ نَــعرهـ مـیکِشَـنـ بِـجَـنگَـمـ

نـَهـ سَـگـ هـآییـ کِـهـ پُـشتِـ سَـرَمـ پـآرسـ مــیکُـنَنـ
/ 1 نظر / 16 بازدید
محدثه

شاید سال هابعد درگذرجاده ها بی تفاوت ازکنارهم بگذریم وبگوییم آن غریبه چقدرشبیه خاطراتم بود...